Drodzy Kolekcjonerzy płyt, miłośnicy dobrej muzyki, przez kilka ostatnich lat pracowałem nad formułą klubu płytowego. Zawieram w nim moje doświadczenia i przede wszystkim znajomych z całego świata, z którymi budowałem relacje od kilkudziesięciu lat. Na poważnie moją przygodę z płytami zaczynałem w Australii w latach 80-tych, od magazynu Record
Collector i dorywczej pracy w niewielkim sklepie płytowym. Nawiązałem znajomości z wydawcami, muzykami, kolekcjonerami płyt, głównie miłośnikami jazzu,które trwają do dziś.
Należałem do wielu klubów płytowych, m.in. Białego Kruka Czarnego Krążka, dziecka POLJAZZ LABEL działającego pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Zostanie
dyrektorem tego kultowego wydawnictwa, a już na pewno utworzenie w 1992 roku Polonia Records, było zwieńczeniem mojej pasji do piękna, bo płyty szczególnie winylowe zawsze, a
szczególnie dzisiaj, są DZIEŁAMI SZTUKI.
Przygotowałem REGULAMIN, który właściwie jest zbyteczny gdyż bardzo limitowane nakłady płyt i ogromne zainteresowanie powoduje iż nie muszę czynić zabiegów aby poszukiwać
odbiorców na moje płyty. Jednak aby formalności stało się zadość a także zaspokoić ciekawość wielu z Państwa zapraszam do zapoznania się z nim.

REGULAMIN TWINS RECORDS CLUB
1. Klub jest wolny od wszelkich zobowiązań. Aby do niego wstąpić trzeba wykupić wszystkie płyty winylowe, które dotychczas się ukazały w kolejności od pierwszej. Rezygnacja jest możliwa w każdym momencie poprzez nie wykupienie kolejnej płyty w ciągu miesiąca od czasu powiadomienia klubowicza mailem.
2. Planujemy wydawanie nowego tytułu/edycji klubowych co 2 miesiące. Nakład każdego albumu to maksymalnie 200 egz. dla klubowiczów i 50 egz. do sprzedaży po wyższej cenie na
portalach aukcyjnych i oczywiście do promocji. Na pewno pojawią się mniej atrakcyjne komercyjnie tytuły w ilości mniejszej niż 200 egz. może nawet 100 egz. i wtedy pierwszeństwo
zakupu mają klubowicze z niższymi numerami lub ci, którzy zadeklarują chęć zakupu i dokonają przedpłaty. To dlatego, aby nasze płyty nie zalegały magazynów i zawsze były poszukiwane, cenione.
3. Ponieważ niektóre numery klubowe , szczególnie te niższe cieszą się dużym zainteresowaniem wprowadziłem zróżnicowaną cenę zakupu, pierwszej płyty, Red Star i jej koszt decyduje o przypisaniu poszczególnego numeru dla klubowicza.
4. Klubowicz ma prawo do zakupu wszystkich edycji danego tytułu, płyt winylowych i CD po preferencyjnej cenie i z przypisanym jemu numerem klubowym ale tylko w ciągu miesiąca od powiadomienia go. Na przykład album Stańko, Witkacy, Peyotl ukazał się w 3 edycjach i wszystkie trzy może zakupić klubowicz. UWAGA: Tylko Klubowicz ma prawo zamówić przed produkcją [przedpłata] większą ilość płyt z dowolnej edycji i wtedy nakład zostanie zwiększony.
5. Ceny płyt są podawane przed każdą premierą i na pewno z biegiem czasu będą ulegać zmianie, gdyż zgodnie z tym co czynię od 30 lat zmniejszający się stan magazynowy powoduje
wzrost cen aż do zaporowych które pozwalają na ich zachowanie w archiwum wydawnictwa. Muzyka jazzowa i bliska jej, nie jest na tyle atrakcyjna dla odbiorców aby czynić wznowienia,
zresztą bardzo skomplikowany rynek licencyjny najczęściej na to nie pozwala i można mnożyć setki przykładów gdzie raz wydane płyty nigdy ponownie nie zostały wznowione. Takie
też stały się udziałem Polonii Records i obecnie So Records.
6. Obecność naszych wydawnictw w mediach społecznościowych, portalach aukcyjnych także za pośrednictwem klubowiczów stanowi ważny aspekt promocji i docierania do wszystkich zakątków świata. Klubowicz który pochwali się takimi akcjami może liczyć na dalsze przywileje, indywidualnie oferowane zniżki/płyty promocyjne. To samo dotyczy zamieszczenia recenzji, prezentacji w mediach i innych miejscach uzgodnionych z wydawnictwem.
7. Klubowicz ma prawo dowolnie dysponować swoją płytą, także poprzez odsprzedanie jej. Uczynienie tego na niektórych portalach aukcyjnych, kolekcjonerskich jak DISCOGS itp. oferując płytę i podając swój numer klubowy nawet z zaporową ceną upoważnia go do zniżki 10 % przy zakupie kolejnej, jednej płyty. To także sprawia, że Klubowicz, który zakupi płytę, a nie będzie z niej zadowolony ma możliwość pozbycia się jej, licząc nawet na zysk o czym wytrawnym kolekcjonerom tłumaczyć nie trzeba.
8. Do każdej osoby posiadającej numer klubowy będą kierowane informacje dotyczące nowych produkcji oraz newsletter/specjalne oferty także na zakup płyt które są w naszej ofercie dystrybucyjnej.
9. Oferta klubowa dotyczy tylko odbiorców indywidualnych. Nie przyjmujemy do klubu firm, czy sklepów. Klub jest inicjatywą prywatną, ale prowadzony za pośrednictwem:
TwinS Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 17 lok 2,
Sokołów, 05-806 Komorów
NIP: 534 264 44 01, KRS 0000922663, REGON: 520290277
Prezes Zarządu/Producent: Stanisław Sobóla

KILKA UWAG I HISTORII.
Płyty winylowe z muzyką jazzową bardzo często stanowiły przedmiot kultu, pożądania, kolekcjonerstwa, a obecny powrót do tych płyt czyni ten rynek wręcz inwestycyjnym, często spekulacyjnym. Bardzo wiele płyt pojawia się tylko w przedsprzedaży.
Regulamin, jak życie to proces ewolucji i jestem otwarty na wszelkie uwagi, zapraszam odważnie, szczególnie proszę o krytykę, a tę najostrzejszą, która spowoduje zmianę regulaminu, będę nagradzał płytami.

Dear record collectors, lovers of good music, for the last few years I have been working on the formula of a record club. I include my experiences and, above all, friends from all over the
world with whom I have built relationships for several dozen years. I began my serious adventure with records in Australia in the 1980s, with Record Collector magazine and a part-time
job in a small record store. I made friends with publishers, musicians, record collectors, mainly jazz lovers, which continue to this day.
I belonged to many record clubs, including: Biały Kruk Czarny Krążek, a child of POLJAZZ LABEL operating under the patronage of the Polish Jazz Association. Becoming the director of
this cult publishing house, and certainly establishing Polonia Records in 1992, was the culmination of my passion for beauty, because vinyl records, especially vinyl records, are always, and especially today, WORKS OF ART.
I have prepared REGULATIONS, which are actually unnecessary because the very limited edition of CDs and the huge interest mean that I do not have to do anything to find buyers for my CDs. However, in order to complete the formalities and satisfy the curiosity of many of you, I invite you to read it.

TWINS RECORDS CLUB REGULATIONS
1. The club is free from any obligations. To join it, you need to buy all the vinyl records that have been released so far, starting from the first one. Resignation is possible at any time by not purchasing another CD within a month of notifying the club member by e-mail.
2. We plan to release a new title/club editions every 2 months. The circulation of each album is a maximum of 200 copies for club members and 50 copies for sale at a higher price on auction portals and, of course, for promotion. There will certainly be less commercially attractive titles in quantities of less than 200 copies, maybe even 100 copies, and then priority to
purchase will be given to club members with lower numbers or those who declare their willingness to purchase and make a prepayment. This is so that our records do not lie in warehouses and are always wanted and appreciated.
3. Since some club numbers, especially the lower ones, are very popular, I introduced a differentiated purchase price for the first disc, Red Star, and its cost determines the assignment of a particular number to a club member.
4. The club member has the right to purchase all editions of a given title, vinyl records and CDs at a preferential price and with a club number assigned to him, but only within a month of
notifying him. For example, the album Stańko, Witkacy, Peyotl was released in three editions and all three can be purchased by club members. NOTE: Only the Club Member has the right
to order a larger number of CDs from any edition before production [prepayment], and then the circulation will be increased.
5. The prices of CDs are given before each premiere and will certainly change over time because, according to what I have been doing for 30 years, the decreasing stock level causes the
prices to increase to prohibitive levels that allow them to be kept in the publisher’s archive. Jazz music and music close to it is not attractive enough for the audience to be reissued, and
the very complicated licensing market usually does not allow it and there are hundreds of examples where records once released have never been reissued. This is what happened to Polonia Records and now So Records.
6. The presence of our publications in social media, auction portals and through club members is an important aspect of promotion and reaching all corners of the world. A club member who boasts about such actions can count on further privileges and individually offered discounts/promotional CDs. The same applies to placing reviews, presentations in the media and other places agreed with the publishing house.
7. The club member has the right to freely dispose of his CD, including by reselling it. Doing this on some auction and collector websites such as DISCOGS, etc. by offering a CD and providing your club number, even at a prohibitive price, entitles you to a 10% discount when purchasing another CD. This also means that a Club Member who buys a CD and is not
satisfied with it has the opportunity to get rid of it, even hoping to make a profit, which does not need to be explained to seasoned collectors.
8. Each person with a club number will receive information about new productions and a newsletter / special offers also for the purchase of records that are in our distribution offer.
9. The club offer applies only to individual customers. We do not accept companies or shops into the club. The club is a private initiative but run through:
TwinS Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 17 lok 2,
Sokołów, 05-806 Komorów
Poland
NIP: 534 264 44 01, KRS 0000922663, REGON: 520290277
President of the Management Board/Producer: Stanisław Sobóla

SOME COMMENTS AND STORIES.
Vinyl records with jazz music have often been the subject of cult, desire and collection, and the current return to these records makes this market downright investment-oriented, often speculative. Many albums are only available for pre-order.
Regulations, as life is a process of evolution and I am open to all comments, I invite you boldly, I especially ask for criticism, and I will reward the harshest criticism that causes a change in
the regulations.