TwinS poszukuje osoby do zleconej, zdalnej, nawet w minimalnym wymiarze czasu, współpracy przy sprzedaży naszych wydawnictw poprzez portale aukcyjne. W przypadku zainteresowania proszę o złożenie propozycji wraz z CV. Sprzedaż poprzez portale aukcyjne dziś jest najważniejsza. Zawsze, także cenimy współpracę z niewielkimi, często kultowymi sklepami muzycznymi na całym świecie. W ponad 30 krajach mamy odbiorców czasami tylko kilkunastu płyt w roku. Każdego szanujemy i zapraszamy kolejnych. Działamy bez granic odEstonii po Australię.
TwinS sale: is looking for a person to cooperate remotely, even for a minimum amount of time, in selling our publications via auction portals. If you are interested, please submit your proposal along with your CV. Selling through auction portals is the most important thing today. We also always value cooperation with small, often iconic music stores around the world. In over 30 countries, we sometimes receive only a dozen or so CDs a year. We respect everyone and invite others. We operate without borders from Estonia to Australia.

TwinS kooperacja: Zapraszamy wydawnictwa, muzyków, organizacje, do współpracy. Oferujemy wiele różnych usług związanych z produkcją płyt CD i winylowych oraz produktów które mogą być z nimi łączone. Muzyka i sztuka od wieków była najlepszym ambasadorem i tak pozostanie na zawsze. Zrealizujemy najbardziej wyszukane i trudne produkty nawet w niewielkich nakładach , bo w tym specjalizujemy się od lat. ABSOLUTNIE nowa oferta na rynku wobec coraz trudniejszych warunków prowadzenia firmy. Udostępniamy nasz znak firmowy TwinS z pełną obsługą księgową co pozwala na wydawanie płyt , książek przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej pod ich własnym Labelem. Posiadamy magazyn, kanały dystrybucji, także za granicą. Zawsze możemy zakupić a nie wziąć w komis, część produkcji w zamian za jej wykonanie.
TwinS cooperation: We invite publishers, musicians and organizations to cooperate. We offer many different services related to the production of CDs and vinyl records and products that can be combined with them. Music and art have been the best ambassador for centuries and will remain so forever. We will produce the most sophisticated and difficult products, even in small quantities, because we have been specializing in this for years. AN ABSOLUTELY new offer on the market given the increasingly difficult conditions of running a business. We provide our TwinS trademark with full accounting services, which allows the publishing of CDs and books by people who do not run a business. We have a warehouse and distribution channels, also abroad. We can always purchase, rather than take on commission, part of the production in exchange for its production.

TwinS Licencje: zakupimy, przejmiemy wydawnictwa płytowe, książkowe czy ich zasoby, które mają dość działania i te, które nie funkcjonują od lat. Jako kontynuator Polonii Records od ponad 30 lat pośredniczymy w zakupie i sprzedaży licencji muzycznych na całym świecie i odnosimy sukcesy. TwinS zainwestuje także w ciekawe, trudne, płytowe produkcje.
TwinS Licenses: we will purchase and take over publishing houses or their resources that are fed up with operation and those that have not been operating for years. As a continuator of Polonia Records, we have been intermediating in the purchase and sale of music licenses around the world for over 30 years and have been successful. TwinS will also invest in interesting, difficult album productions.

TwinS produkcja: Zajmujemy się doradztwem technologicznym w zakresie produkcji poligraficznej łącznie z jej wykonaniem od studia graficznego po gotowy produkt. Drukujemy offsetowo, nawet najmniejsze nakłady. Naszą mocną stroną są opakowania które wykonujemy także w naszej introligatorni a ich asortyment oraz
wysoka jakość, różnorodność czyni iż wielu zagranicznych odbiorców oczekuje czasami miesiącami na ich ręczne wykonanie. Specjalizujemy się w realizacji wyszukanych formatów MINI LP na rynek japoński gdzie ten rodzaj opakowania jest niezwykle ceniony. Format Mini LP z kopertą papierową to tylko krok od okładek do
płyt winylowych i to czynimy najlepiej.
TwinS production: We provide technological consulting in the field of printing production, including its implementation from the graphic studio to the finished product. We print offset, even the smallest quantities. Our strength is the packaging, which we also make in our bookbinding shop, and their range, high quality and diversity mean that many foreign customers sometimes wait for months for their handmade packaging. We specialize in the production of sophisticated MINI LP formats for the Japanese market, where this type of packaging is extremely appreciated. The Mini LP format with a paper envelope is just a step from covers to vinyl records, and that’s what we do best.

Twins design: projektuje i produkuje niezwykłe wyroby na zamówienie wielu organizacji, ekskluzywnych butików, czy prywatnych odbiorców. Przykładem są nasze bombki choinkowe oraz opakowania dedykowane dla nich, wykonane także z mahoniu. Porażają pięknem i corocznie zdobywają nowych odbiorców na całym świecie. Naszą promocją jest jakość.
Twins design: designs and produces unique products commissioned by many organizations, exclusive boutiques and private customers. An example is our Christmas tree baubles and packaging dedicated to them, also made of mahogany. They are astonishingly beautiful and attract new audiences around the world every year. Our promotion is quality.