Adress:
TwinS Sp. z.o.o
ul. Sokołowska 17 lok 2, Sokołów
05-806 Komorów, Poland

twinsrecords@op.pl

+48 601 243 203

facebook.com/

NIP: 534 264 44 01
REGON: 520290277

NEWSLETTER

If you want to receive information from us once a month, write to us at twinsrecords@op.pl.

ZAKUP / KONTAKT

Jesteś zainteresowany oferowanym przez nas produktem, masz zapytanie napisz: twinsrecords@op.pl.
To co nas wyróżnia to fakt, iż posiadamy ściśle limitowane wydawnictwa i specjalne edycje, które pojawiają się w bardzo ograniczonym nakładzie. Robiąc u nas zakupy możesz stać się
posiadaczem oryginalnych i wyjątkowych produktów muzycznych.

Świadomie, jako wydawnictwo nie tworzymy sklepu, gdyż handel to nie nasza bajka. Ponad 30 lat, tak doświadczamy i to się sprawdziło. Naszym zajęciem jest tworzyć, produkować i
PROMOWAĆ płyty / dzieła sztuki, które są pożądane przez odbiorców, i którzy umieją poruszać się na rynku. Nasza strona ma tylko przybliżyć i zainteresować. Jednak nasz kontakt mailowy jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych i jeżeli ten sposób nabycia naszych płyt, Państwu odpowiada, to w miarę naszych możliwości będziemy pomagać w ich zakupie.

Zaprezentowane wydawnictwa choć są zawsze dostępne to ich cena może ulegać zmianie. Polecamy także portale aukcyjne jak Allegro, [sprzedawca: twinsrecords] DISCOGS i inne, gdzie można dokonać zakupu naszych płyt.

ZAPRASZAM TAKŻE DO KONTAKTU I DZIĘKUJĘ ZA DEKADY WSPÓŁPRACY, NASZYM ODBIORCOM INSTYTUCJONALNYM JAK MIN.: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH, KANCELARIA SEJMU I SENATU RP, INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA, AMBASADY RP, SZCZEGÓLNIE W PARYŻU I TOKIO I WIELU PRZEDSTAWICIELSTWOM DYPLOMATYCZNYM W POLSCE, SZCZEGÓLNIE AMBASADZIE NIEMIEC ORAZ DZIESIĄTKOM
INNYM ORGANIZACJOM, KTÓRE NABYWAŁY NASZE PŁYTY, A PRZEDE WSZYSTKIM PRZYCZYNIŁY SIĘ DO TEGO, IŻ NASZE PŁYTY DOCIERAJĄ DO 32 KRAJÓW ŚWIATA.

UWAGI TECHNICZNE: Nasza filozofia sprzedaży odmienna od wielu innych wydawców muzycznych, jest niezmienna i polega na oferowaniu naszych płyt w najkorzystniejszych cenach w przedsprzedaży, i w pierwszym okresie pojawienia się na rynku. Zawsze, w miarę zmniejszającego się nakładu ceny wzrastają. To powoduje, iż jako jedni, nieliczni na świecie zawsze posiadamy zasoby dla tych, którzy muszą zdobyć nasz produkt. Płyty jazzowe to bardzo limitowany, specyficzny i przewidywalny rynek. To także w bardzo wielu przypadkach bardzo skomplikowany proces licencyjny, który nie pozwala na wznowienia. To sprawia, że płyty jazzowe stały się także przedmiotem inwestycji, bardzo rozwiniętego rynku kolekcjonerskiego.

Oferowane przez nas płyty CD są nowe, często w doskonałym stanie, ale niektóre z nich jak na przykład nowe płyty winylowe Poljazzu, które szczególnie polecamy, mają ponad 40 lat, magazyn „Jazz” / także nieużywany, ponad 60 lat! Dużo płyt to 30-letnie wydawnictwa i muszą zawierać oznaki czasu. Wiem, iż wielu kolekcjonerów to bardzo przyjaźni i doświadczeni ludzie, ale są też klienci bardzo roszczeniowi i dlatego proszę o wcześniejsze uzgodnienie warunków zakupu.

  • Nie przewidujemy odbioru osobistego, a sposób i koszt wysyłki zawsze jest ustalany indywidualnie. Preferujemy POCZTEX, lub kurier DPD, który oferuje przesyłki za pobraniem dla
    naszych stałych klientów.
  • Bezpłatna wysyłka przy zakupie powyżej 300 zł.
  • Przesyłki realizujemy dwa razy w tygodniu, najczęściej 3 dni po zaksięgowaniu wpłaty.

NEWSLETTER

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje raz w miesiącu to napisz do nas maila na adres: twinsrecords@op.pl.

PURCHASE ORDER / BUY RECORDS

If you are interested in the product we offer, you have it inquiry write: twinsrecords@op.pl.
What sets us apart is the fact that we have strictly limited items releases and special editions that appear in very limited edition. By shopping with us you can become owner of original and
unique music products.

Consciously, as a publishing house, we do not create a store, because trading is not our cup of tea. Over 30 years, this is how we experience it worked. Our job is to create, produce and PROMOTE records/artworks that are desired by recipients and who know how to navigate the market. Our side it only aims to bring you closer and interest you. However, our email contact is open to all interested and if this the way of purchasing our CDs suits you, that’s fine We will help you purchase them to our best advantage.

The presented publications, although always available, are theirs price may change. We also recommend auction portals such as Allegro, [seller: twinsrecords] DISCOGS and others, where you can purchase our CDs.

PLEASE ALSO CONTACT US AND THANK YOU FOR DECADES OF COOPERATION, OUR INSTITUTIONAL RECIPIENTS SUCH AS: MINISTRY OF CULTURE AND HERITAGE NATIONAL, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, OFFICE SEJM AND SENATE OF THE POLAND, ADAM MICKIEWICZ INSTITUTE, EMBASSY OF THE POLAND, ESPECIALLY IN PARIS AND TOKYO AND MANY DIPLOMATIC REPRESENTATIONS IN POLAND, ESPECIALLY THE GERMAN EMBASSY AND DOZENS OF OTHER ORGANIZATIONS,
WHO PURCHASED OUR RECORDS AND, FIRST OF ALL, CONTRIBUTED TO THAT OUR RECORDS REACH 32 COUNTRIES IN THE WORLD.

TECHNICAL NOTES: Our sales philosophy is different from many other music publishers, is unchanged and relies on offering our boards at the best prices in pre-sale, and during the first period of appearance on the market. Prices always increase as the quantity decreases. This causes us to be the only few in the world who always have it resources for those who need to get our product. Jazz records it is a very limited, specific and predictable market. This also in many cases very complicated a licensing process that does not allow renewals. It makes that jazz records have also become an object of investment, very much so developed collectors’ market.

The CDs we offer are new, often in excellent condition, but some of them, such as new Poljazz vinyl records, which we especially recommend, over 40 years old, „Jazz” magazine / also unused, over 60 years old years! Many records are 30-year-old releases and must contain signs of the times. Please contact me in advance and agree on the terms of purchase.

  • International shipments are always priced individually and we wait for the buyer to indicate the courier.
  • We ship twice a week, usually 3 days after payment has been recorded.
  • For all questions regarding CD purchases, please contact us at twinsrecords@op.pl.