TwinS to nowa grupa wydawnicza skupiająca wiele działań i podmiotów dostosowanych do obecnego, bardzo trudnego i wymagającego rynku muzycznego. Rozwijamy ponad 30-letnie
tradycje Polonii Records poprzez nową wytwórnię So Records, która koncentruje się na bardzo limitowanych kolekcjonerskich płytach winylowych, zawierających arcydzieła oraz
RZADKICH nagraniach polskiego jazzu…
TwinS to dwoje współtwórców którzy rozwijali swój pomysł przez kilka lat analizując rynek wydawniczy, doświadczając różne sposoby promocji, dystrybucji, uaktywniając kontakty  zagraniczne, gdyż polski rynek fonograficzny jest bardzo limitowany. W tym czasie zebraliśmy niezwykłej wartości nagrania, licencje i rozpoczęliśmy realizacje kilku nowych projektów muzycznych.
Formalnym założycielem jest Stanisław Sobóla, który od ponad trzech dekad realizuje swoje pomysły wydawnicze. Swoją przygodę producencką rozpoczął w 1991 roku w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym sprowadzając na Festiwal Jazz Jamboree artystów zagranicznych co w tamtym przełomowym okresie wymagało wielkiego talentu organizacyjnego. Swoje pierwsze produkcje muzyczne zrealizował jako dyrektor kultowego wydawnictwa POLJAZZ w 1992. W tym też roku założył Polonię Records, gdzie mógł dynamicznie rozwijać swoją pasję, szybko doprowadzając do wydania ponad setki cenionych, ważnych płyt jazzowych i skupić największych polskich muzyków jazzowych. Stańko, Namysłowski, Pawlik, Kulenty […].
Stworzył kilka czasopism jak „Jazzi Magazine” czy komercyjne „Wielcy Mistrzowie” i inne, poprzez które sprzedał wiele milionów płyt CD. Jako pierwszy wprowadził na rynek Japoński
profesjonalną dystrybucję polskich płyt jazzowych którą rozwija do dziś. Swoje płyty sprzedaje do 32 krajów świata i nadal powiększa ichsieć. Wiele jego projektów płytowych przekroczyło granice gatunku i jak „CHOPIN” A. Jagodzińskiego Trio w 1994 roku dało początek faliprodukcji chopinowskich a płyta Jagodzińskiego na zawsze weszła do panteonu klasyki jazzu
w Polsce. Polonia Records wydała ponad 500 tytułów od Komedy, Dudziak, po wielu młodych a dziś wielkich gwiazd jak Motion Trio, K.Herdzin, L. Możder, […]
So Records to bez wątpienia kontynuacja Polonii Records, ale ujęta w inny sposób, taki jaki obecny rynek oczekuje. Będę wydawał płyty, które uznam za wartościowe i te, których
będę producentem. Te najcenniejsze produkcje Polonii Records to przede wszystkim moje pomysły często takie, w które muzycy nie wierzyli i kosztowały wiele zabiegów, aby je
zrealizować. Płyty od zawsze były dziełem sztuki i tak będę je traktował, nadając im ponadczasową wartość. Wymaga to także innej strategii, promocji niż powszechnie stosowane.
Będę wydawać dobrą muzykę czerpiącą z jazzu, naszej bogatej kultury ludowej i każdego gatunku który niesie przeżycia.
Płyta to także estetyka, opakowanie, ma poruszać pięknem edytorskim, wysokiej jakości produkcją i odpowiednim podaniem jej odbiorcy. Będę czynił to z największą starannością.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą Extraordinary Records.
Z uszanowaniem Stanisław Sobóla.

TwinS is a new publishing group bringing together many activities and entities tailored to the current difficult and demanding music market. We are developing over 30 years of traditions of the iconic Polonia Records through the new Label So Records, which focuses on very limited collector vinyl records containing the masterpiece and RARE recordings of Polish jazz…
TwinS are two co-creators who have been developing their idea for several years, analyzing the publishing market, experiencing various methods of promotion and distribution, and activating foreign contacts, because the Polish phonographic market is very limited. During this time, we collected recordings of extraordinary value, licenses and started implementing several new music projects.
The formal founder is Stanisław Sobóla, who has been implementing his publishing ideas for over three decades. He began his production adventure in 1991 in the Polish Jazz Association, bringing foreign artists for the Jazz Jamboree Festival, which at that breakthrough period required great organizational talent. He made his first musical productions as the director of the cult publishing house POLJAZZ in 1992. In the same year, he founded Polonia Records, where he was able to dynamically develop his passion, quickly leading to the release of over a hundred valued, important jazz albums and bringing together the greatest Polish jazz musicians. Stańko, Namysłowski, Pawlik, Kulenty […].
He created several magazines such as „Jazzi Magazine” and the commercial „Great Masters” and others, through which he sold many millions of CDs. He was the first to introduce professional distribution of Polish jazz records to the Japanese market, which he continues to develop to this day. It sells its records to 32 countries around the world and continues to expand its network. Many of his album projects crossed the boundaries of the genre and, like „CHOPIN” by A. Jagodziński, the Trio in 1994 gave rise to a wave of Chopin productions, and Jagodziński’s album forever entered the pantheon of jazz classics in Poland. Polonia Records has released over 500 titles from Komeda, Dudziak, to many young and now great
stars such as Motion Trio, K. Herdzin, L. Możder, […].
So Records is undoubtedly a continuation of Polonia Records, but presented in a different way, as expected by the current market. I will release albums that I consider valuable and those that I will produce. These most valuable productions of Polonia Records are primarily my ideas, often ones that the musicians did not believe in and required many efforts to implement them.
Records have always been works of art and I will treat them as such, giving them timeless value. It also requires a different strategy and promotion than those commonly used. I will release good music drawing from jazz, our rich folk culture and every genre that brings experiences. The album is also about aesthetics, packaging, it is meant to move with editorial beauty, high-quality production and proper presentation to the recipient. I will do this with the greatest care. I invite you to familiarize yourself with the offer. Extraordinary Records.
With respect, Stanisław Sobóla.