Up-cyckling to w naszym wydaniu gospodarka zamkniętego obiegu jest naszym przemyślanym modelem biznesowym nie tylko poprzez udział w tworzeniu start-up’u. Proponuję naszym klientom zwrot naszych produktów w zamian za minimum 25 % rabatu na zakup nowego wydawnictwa.

ZAKUPIMY płyty i książki w ilościach hurtowych. Większe czy mniejsze nakłady, kolekcje z prywatnych zasobów jak też pochodzące z likwidacji sklepów, hurtowni w Polsce i za granicą. Pozyskane płyty i książki oferujemy głównie za granicą przez co poszerzamy rynek odbiorów. Wprowadzamy także do kiosków RUCH , obecnie ORLEN, z którymi współpracujemy od 1994 roku.

Labels to miejsce, gdzie będziemy prezentować katalogi wydawnictw których płyty posiadamy w dystrybucji lub tylko w sprzedaży. Każda prezentacja aby wykonać ją dokładnie i była wiarygodna, także dla koneserów wymaga czasu, prosimy o cierpliwość. W tej chwili mamy wykonanych kilka tysięcy skanów okładek płyt. Wiele z nich zapewne jest Państwu nieznanych, na próżno szukać ich w Bibliotece Narodowej, a i wielu kolekcjonerów będzie zaskoczonych. Bardzo potrzebujących, proszę o kontakt, a postaramy się pomóc w pozyskaniu płyt, skanów
okładek, czy informacji.

Labels to archiwum, to miejsce dla nie istniejących już wydawnictw których właściciele, liczeni w setkach zrezygnowali z tej trudnej działalności i posiadają w swoich zasobach nagrania i płyty często takie które nie pojawiły się na rynku. Zakupimy licencje i wskrzesimy Wasz dorobek.

Labels to kreujący inicjatywy i umożliwiający stworzenie własnego Label’u nawet przez amatorów, pasjonatów muzyki. Uczynimy to za Was lub wspólnie doprowadzimy do wydania płyty pod waszą nazwą która będzie waszą własnością. W szczególnych przypadkach możemy takie działanie nawet sfinansować.

Label to Muzycy, którzy wydali sami płyty CD i obecnie chcieliby aby ich album ukazał się na winylu. My to uczynimy nawet w ilości 100 egz. Każdy egzemplarz będzie numerowany, sygnowany przez artystów i oczywiście wprowadzony do sprzedaży i chyba najważniejsze, przez kolejne dekady będzie dostępny na rynku. Sprawdźcie ile wartościowych albumów pojawia się i bezpowrotnie znika.

Tp-cycling is also in our version the closed-circuit economy is our well-thought-out business model not only through participation in the creation of a start-up. I offer our customers to return our products in exchange for a minimum 25% discount on the purchase of a new publication.

WE BUY CDs and books in wholesale quantities. Larger or smaller editions, collections from private resources as well as from the liquidation of stores and wholesalers in Poland and abroad. We offer the acquired CDs and books mainly abroad, thus expanding the market. We also introduce RUCH, currently ORLEN, with which we have been cooperating since
1994, to shops.

Labels is a place where we will present catalogs of publishers whose records we have in distribution or only for sale. Each presentation takes time to be accurate and credible, even for connoisseurs, please be patient. We currently have several thousand scans of album covers. Many of them are probably unknown to you, you won’t find them in the National Library,
and many collectors will be surprised. If you really need it, please contact us and we will try to help you obtain CDs, cover scans or information.

Labels – an archive, is a place for no longer existing publishing houses whose owners, numbering in the hundreds, have given up this difficult activity and have in their resources recordings and CDs, often ones that have never appeared on the market. We will purchase licenses and revive your achievements.

Labels – creating initiatives and enabling even amateurs and music enthusiasts to create their own Label. We will do it for you or together we will release an album under your name that will be your property. In special cases, we can even finance such activities.

Label – Musicians who have self-published CDs and currently would like their album to be released on vinyl. We will do this in quantities of up to 100 copies. Each copy will be numbered, signed by the artists and, of course, put on sale and, perhaps most importantly, it will be available on the market for decades to come. Check how many valuable albums appear and disappear forever.