Jesteśmy w trakcie przenoszenia naszego atelier do nowej siedziby, która będzie miejscem pracy, kontaktu i przede wszystkim prezentacji sztuki współczesnej z dziedziny malarstwa, rzeźby, fotografii, grafiki i pomostem do naszych limitowanych muzycznych wydawnictw.
Pomysł ten rozwija się od czasu niezwykłej wystawy Andrzeja Mitana, który zaprezentował swoją płytę CD zamkniętą w akwarium, oczywiście wypełnionym wodą. W naszej pracowni będziemy wytwarzać ręcznie okładki, opakowania, gadżety wieloma technikami, od sitodruku po wszystkie formy druku wklęsłego, a także metaloplastyki, drewna, szkła czy tkaniny. Zapraszamy twórców, artystów do realizacji wspólnie z nami , u nas, swoich inicjatyw, które dotychczas były odrzucane, trudne do realizacji lub nowych zainspirowanych u nas w naszej kopali pomysłów.
Obecny rynek wydawniczy na całym świecie zmusza do produkcji małych nakładów, bardzo wyszukanych pozycji, edycji często nie przekraczających 100 egzemplarzy. Limitowany nakład stał się prawie powszechny co także ma swoje zalety w postaci wymogów jakości, pomysłów graficznych, ekspozycji, promocji, dystrybucji. My doświadczamy to od lat.

We are in the process of moving our atelier to a new headquarters, which will be a place of work, contact and, above all, presentation of contemporary art in the field of painting, sculpture, photography, graphics and a bridge to our limited musical releases.
This idea has been developing since the extraordinary exhibition of Andrzej Mitan, who presented his CD closed in an aquarium, of course filled with water. In our workshop, we will hand-make covers, packaging and gadgets using many techniques, from screen printing to all forms of intaglio printing, as well as metalwork, wood, glass and fabric. We invite creators
and artists to implement, together with us, their initiatives that have so far been rejected, difficult to implement, or new ideas inspired by us in our mine.
The current publishing market around the world forces the production of small editions, very sophisticated items, editions often not exceeding 100 copies. Limited circulation has become almost universal, which also has its advantages in the form of quality requirements, graphic ideas, exposure, promotion and distribution. We have been experiencing this for years.